Dai Sankyo

Originally, there were 40 recognized throws in Kodokan Judo.  They were divided into five "kyo" or groups.  The third of these groups is Dai Sankyo.  It consists of the following throws:

  1. Kosotogake

  2. Tsuri Goshi

  3. Yoko Otoshi

  4. Ashi Guruma

  5. Hane Goshi

  6. Harai Tsurikomi Ashi

  7. Tomoenage

  8. Kata guruma

Leave your comments

Back to Judo